search

Cập nhật Thông tin Tìm kiếm Giám đốc Học khu

School photoshoot at Eagleton Elementary School in October 2018

Ủy viên Hội đồng Giáo dục Denver – cô Lisa Flores – đã cung cấp thông tin cập nhật về quá trình tuyển dụng và phỏng vấn cho vị trí giám đốc học khu kế tiếp. Dựa theo các ưu tiên và ý kiến nhận xét của hơn 4,500 cá nhân tham gia vào giai đoạn đầu của quy trình cộng đồng tham gia, Hội đồng đã xem xét 122 ứng viên tiềm năng — 44% trong số đó là phụ nữ và 55% là các ứng viên da màu. Có thông tin chi tiết về việc tuyển dụng, nộp đơn và quy trình phỏng vấn ban đầu ở đây.

Vào Thứ Hai, ngày 26 tháng Mười Một, Hội đồng dự định công bố (các) ứng viên chung kết mà họ cân nhắc cho vị trí này. “Trong giai đoạn quyết định và phỏng vấn cuối cùng, chúng tôi sẽ đề nghị các ứng viên tham gia buổi đi bộ tham quan học tập cùng chúng tôi tại một số trường, để trải nghiệm các phần then chốt của Học khu chúng ta và gặp gỡ các bên có lợi ích liên quan trong nội bộ và cũng như bên ngoài,” cô Flores cho biết

DPS sẽ tổ chức các dịp cho học sinh, các gia đình, giáo viên, lãnh đạo, nhân viên và thành viên cộng đồng gặp gỡ (các) ứng viên chung kết vào Thứ Ba, ngày 4 tháng Mười Hai và Thứ Tư, ngày 5 tháng Mười Hai. Thông tin thêm về các hoạt động tham gia sắp đến sẽ sớm được chia sẻ tại supersearch.dpsk12.org.