search

Đăng Ký Ứng Tuyển Vị Trí Giám Đốc Học Khu

Quy mô tìm kiếm rộng khắp quốc gia, mở cho tất cả các ứng viên cả nội bộ và bên ngoài. Hạn cuối cùng nhận đơn ứng tuyển theo ưu tiên của hội đồng là 15 Tháng Mười, 2018, và hội đồng dự định công bố tên (các) ứng viên vòng cuối vào 26 Tháng Mười Một. Theo luật, Hội Đồng sẽ phải công bố tên (những) ứng viên chung kết tối thiểu 14 ngày trước khi bổ nhiệm chính thức giám đốc Học khu mới. Hội Đồng đã thuê HYA Associates để hỗ trợ quy trình tìm kiếm nhân sự. Với sự tham gia của bên thứ ba, quy trình tìm kiếm nhân sự sẽ đảm bảo được tính khách quan chính trực. DPS luôn cam kết ở mức cao nhất về sự đa dạng của ứng viên và tính minh bạch của thủ tục tìm kiếm.

Là quy trình tìm kiếm nhân sự có quy mô toàn quốc, Hội Đồng luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của ý kiến đóng góp của cộng đồng về yếu tố kinh nghiệm, chất lượng và phẩm chất mà một giám đốc học khu cần phải có. Văn phòng Công vụ của Học khu sẽ phụ trách khuyến khích sự tham gia đóng góp ý kiến của cộng đồng. Lịch các cuộc họp và các sự kiện khác để đóng góp ý kiến được đăng tải trên trang Khuyến khích Cộng đồng Tham gia. Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội để biết thêm chi tiết.

Ứng viên lý tưởng là người đáp ứng được các giá trị cốt lõi của Học khu Công lập Denver, hiểu được vị thế cũng như mục tiêu thành tích của nhà trường. Ngoài ra, ứng viên lý tưởng còn phải là người biết kế thừa và phát huy các thành công sẵn có để hướng tới tầm nhìn Kế hoạch Denver 2020. Vui lòng xem mục tóm lược được soạn thảo bởi Hội Đồng Giáo Dục để biết thêm chi tiết. Thông qua quy trình này, Hội Đồng muốn cùng với cộng đồng phổ biến minh bạch nhất về các phẩm chất lý tưởng cần phải có của các ứng viên.

Để đảm bảo tính riêng tư của các ứng viên và tuân thủ pháp luật về quyền riêng tư, DPS có nghĩa vụ phải bảo mật tất cả thông tin của ứng viên. Tuy nhiên, thông tin của (các) ứng viên cuối cùng sẽ được DPS công bố theo quy trình. Thông tin này bao gồm đơn đăng ký của họ (các thông tin nhạy cảm được biên tập lại cho phù hợp), tiểu sử, trình độ và các thông tin liên quan khác.

Để đăng ký, vui lòng truy cập trang web của HYA.