search

Khung thời gian

The multi-month search process
The three-phase search process
The Community Visioning step
The community input step and finalist named step
Introducing the new superintendent

Quy trình này gồm có ba giai đoạn:

  • Giai đoạn 1 — hết ngày 15 tháng Chín — cộng đồng nêu ý kiến về các phẩm chất mà giám đốc học khu mới cần phải có; đưa ra các câu hỏi để sàng lọc ứng viên.
  • Giai đoạn 2 — ngày 15 tháng Chín- ngày 15 tháng Mười— Ở giai đoạn 2 này, ý kiến đóng góp từ các nhóm cộng đồng, và các viên chức, giáo viên, gia đình và các bên có lợi ích liên quan được chọn lựa sẽ phục vụ cho quy trình phỏng vấn
  • Giai đoạn 3
    • Ngày 15 tháng Mười – công bố tên (những) ứng viên chung kết
    • Ngày 30 tháng Mười  –  công bố ứng viên được bổ nhiệm