search

Trưởng Ban Truyền thông Anna Alejo trên đài UniVision

Anna Alejo on Univision

Trưởng Ban Truyền thông Anna Alejo đã lên đài UniVision vào Thứ Ba, ngày 28 tháng Tám để quảng bá cho các cuộc họp cộng đồng nhằm tìm kiếm vị giám đốc học khu mới. Xem clip trên Vimeo.