search

Bản Tóm lược của Hội đồng

Students at Colfax Elementary smile for a photo.
School photoshoot at Colfax Elementary in May 2018

Tuyên bố về Nền tảng và Tổng quan DPS để Tìm kiếm

Giám đốc Học khu 2018

NGÀY 9 THÁNG TÁM, 2018

VỀ CHÚNG TÔI

Một Gia đình Đa dạng của Học sinh
Học khu Công lập Denver là một học khu đô thị lớn, đa dạng với hơn 92,000 học sinh trong 207 trường và gần
12,000 nhân viên.
Chúng tôi rất tự hào vì sự đa dạng của mình, và tin rằng đó là một trong những ưu điểm của chúng tôi. Học sinh
da màu chiếm đa số thành phần học sinh đa dạng văn hóa và sắc tộc của DPS, trong đó bao gồm 55% số học
sinh gốc La-tinh, 13% số học sinh người Mỹ Gốc Phi Châu, 2% học sinh Châu Á, 0.4% người thổ dân châu Mỹ
da đỏ, 5% đa sắc tộc và 24% học sinh da trắng. Sáu mươi bảy phần trăm số học sinh đến từ các gia đình hội đủ
điều kiện nhận bữa trưa giảm giá hoặc miễn phí, và 33% được xác định là học sinh học Anh ngữ, với hơn 160
ngôn ngữ nói tại nhà.
Học khu đã chào đón số gia đình di dân và tị nạn ngày càng tăng. Hội đồng Giáo dục và giám đốc Học khu đã
thực hiện hành động mạnh mẽ, phối hợp với thị trưởng Denver, để đảm bảo một môi trường an toàn và thân
thiện cho tất cả học sinh, bất kể tình trạng nhập cư.
Mặc dù DPS đã thực sự đạt tiến bộ trong việc tạo dựng một nơi làm việc gồm đa dạng các nhà giáo dục và lãnh
đạo trường học, nhưng nhiều học sinh da màu của chúng tôi vẫn không có cơ hội được giảng dạy bởi giáo viên
trông giống như các em. Mục tiêu có được nơi làm việc phản ánh gần nhất với thành phần nhân khẩu của dân số
học sinh chúng tôi vẫn là một trong những điều ưu tiên hàng đầu của Học khu.

Một Gia đình Đa dạng các Trường học
Mô hình gia đình gồm các trường học của DPS bao gồm tổng hợp rộng lớn và đa dạng các trường học với nhiều
thể loại, quy mô và cấu trúc, bao gồm:

 • Các trường học do Học khu điều hành phục vụ ba phần tư tổng số học sinh
 • Khoảng một phần ba số trường do Học khu điều hành là các trường cách tân, nơi mà giáo viên, phụ
  huynh và các lãnh đạo trường học cùng hợp tác để lập ra một kế hoạch cách tân, đáp ứng với các nhu
  cầu của học sinh và cộng đồng của họ; và
 • Các trường học đặc quyền công lập phục vụ một phần tư tổng số học sinh.

Chúng tôi đã tận hưởng lợi ích từ sự hợp tác và chia sẻ học tập ở mức độ cao giữa tất cả gia đình các trường học của chúng tôi. Tất cả các trường học công lập của chúng tôi – cả trường do Học khu điều hành và trường
đặc quyền – đã hợp tác với nhau để cam kết tạo ra sự bình đẳng về cơ hội, bình đẳng về trách nhiệm và bình
đẳng về trách nhiệm giải trình cho tất cả các trường học. Và, tất cả các trường học công lập của chúng tôi tuân
theo quy tắc ghi danh như nhau, với việc chú trọng đến việc tiếp cận và dịch vụ cho các học sinh có nhu cầu cao
nhất của chúng tôi – các học sinh khuyết tật, học sinh học Anh ngữ, học sinh thu nhập thấp và ngắn hạn.

Một hệ thống chọn trường đồng bộ được sử dụng để quản lý việc ghi danh và bảo đảm tính bình đẳng trong ghi
danh cho tất cả các trường học trong gia đình các trường học của chúng tôi, kể cả các trường đặc quyền. Học
khu đã áp dụng một hệ thống chọn trường đồng bộ sau khi các tổ chức cộng đồng và phụ huynh đã thúc đẩy yêu
cầu Học khu cung cấp khả năng tiếp cận với các trường DPS một cách bình đẳng hơn vào năm 2011. Một phần
then chốt của hệ thống chọn trường là sự thiết lập các khu vực ghi danh của cộng đồng, nơi mà các trường do
Học khu điều hành và trường đặc quyền đều phục vụ trong cùng các khu vực phạm vi ranh giới chung, được vẽ
ra để phát huy việc hội nhập kinh tế xã hội tốt hơn trong suốt tất cả các trường học trong những khu vực này.

Nguyên tắc về Ngân sách của chúng tôi
Chúng tôi có mục tiêu cho các nguồn trợ giúp nhằm bảo đảm các nguồn ngân quỹ được đầu tư dựa trên nhu cầu
của học sinh và dựa trên việc chúng tôi có thể tối đa hóa việc tài trợ ngân quỹ ở cấp trường. Chúng tôi tin tưởng
rằng những người gần gũi với học sinh của chúng tôi nhất – các giáo viên, lãnh đạo trường học và các cộng
đồng của chúng tôi – biết rõ nhất cách chi tiêu đồng đô-la của mình như thế nào để đáp ứng các nhu cầu của
học sinh của họ, và họ nên được có sự linh hoạt để thực hiện việc đó.

Bản Kế hoạch Denver 2020
Bình đẳng là động lực cho tất cả những gì chúng tôi làm ở DPS, khi chúng tôi cố gắng đạt được năm mục tiêu
bao quát của Học khu:

 • Các trường học xuất sắc trong mỗi khu phố
 • Nền tảng để thành công trong học tập
 • Xóa bỏ khoảng cách về cơ hội
 • Hỗ trợ Trẻ em phát triển toàn diện
 • Chuẩn bị sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp

Năm mục tiêu này được tóm tắt trong Kế hoạch Denver 2020 và được cung cấp thông tin bởi một quá trình tham
gia đáng kể và có chủ đích của cộng đồng, và tiếp cận được với các bên liên quan rộng lớn và đa dạng. Sau năm
2020, chúng tôi biết rằng công việc này sẽ tiếp tục với tiếng nói của cộng đồng để cung cấp thông tin cho sự lặp
lại tiếp theo của Kế hoach Denver.

Hội đồng
Chúng tôi là một hội đồng đa dạng; chúng tôi đã từng là phụ huynh DPS, và chúng tôi có trải nghiệm trong lớp
học, và tại thủ phủ của tiểu bang, với các tổ chức cộng đồng địa phương và với Thành phố và Quận Denver.
Quan trọng nhất là chúng tôi không ngừng cam kết để bảo đảm mỗi trẻ em đều thành công.
Chúng tôi tin vào sự lãnh đạo được hướng dẫn bởi Các Giá trị Căn bản Cốt lõi của chúng tôi tại mỗi cấp của Học
khu, được thông tin bởi sự tham gia mạnh mẽ và chân thực của cộng đồng. Chúng tôi tin rằng nền văn hóa cũng
quan trọng như chiến lược; hỗ trợ phải đi đôi với trách nhiệm. Việc thực thi các giá trị và mục tiêu tầm nhìn của
chúng tôi – mỗi trẻ em đều thành công – là động lực thúc đẩy cho sự xuất sắc và kết quả hoạt động mà chúng
tôi không ngừng theo đuổi với tư cách là một học khu và cộng đồng. Chúng tôi cam kết thực hiện các nền tảng
từ sớm để thành công thông qua việc tiến hành Kế hoạch Chiến lược Đọc viết Sớm 2020, cũng như các chương
trình tiên khởi như Củng cố các Khu phố và Nhóm Đặc nhiệm về Bình đẳng người Mỹ gốc châu Phi .
Chúng tôi có phương thức quản trị được minh họa bằng một mối quan hệ làm việc chặt chẽ và vững mạnh giữa
hội đồng và giám đốc học khu. Chúng tôi đã tạo được một đội ngũ lãnh đạo cấp cao vững chắc, tạo điều kiện đổi
mới cách tân phù hợp với Hội đồng và cộng đồng.

TIẾN BỘ ĐẠT ĐƯỢC

Từ sự khởi đầu của Kế hoạch Denver trong năm 2005-06, sĩ số ghi danh ở DPS đã tăng thêm gần 20,000 học sinh, hoặc 27%. DPS có mức tăng trưởng về học thuật hàng đầu trong số các học khu lớn của Colorado trong suốt bốn năm qua. Mức tăng trưởng này thể hiện sự thu hẹp đáng kể các khoảng cách về mức thông thạo so với tiểu bang: trong năm 2005, khoảng cách về mức thông thạo giữa DPS và tiểu bang là 25% trong môn Ngữ văn Anh ngữ, và khoảng cách đó hiện được thu hẹp xuống 4%.

Các nỗ lực cải thiện của chúng tôi đã trải rộng khắp hệ thống từ Mẫu giáo-lớp 12 và hơn thế nữa – từ mầm non đến nghề nghiệp. Hiện nay, thêm 850 các học sinh nhỏ tuổi nhất của chúng tôi đang bước vào cấp mẫu giáo với tâm thế sẵn sàng để học tập do khả năng tiếp cận nền giáo dục mầm non được tăng lên. Trong năm qua, DPS đã làm lễ tốt nghiệp cho khoảng thêm 2,1000 học sinh so với năm 2006, và số học sinh tốt nghiệp người Mỹ gốc Phi châu và gốc La-tinh hầu như tăng gấp đôi trong thời gian đó, từ 1,706 lên thành 3,407. Trong cùng thời điểm đó, tỉ lệ bỏ học giảm 60%, với số học sinh bỏ học trong năm 2016-17 giảm hơn 2,200 so với một thập kỷ trước đây. Tương tự, tỉ lệ đình chỉ học tập không được đến trường đã giảm 69% từ năm 2007-08, có nghĩa là chúng tôi đang giữ lại nhiều học sinh trong lớp học hơn cho đến khi tốt nghiệp.

Chúng tôi đã nhận được nguồn hỗ trợ mạnh mẽ từ các cộng đồng thông qua chương trình trái phiếu và thuế bất động sản. Nguồn ngân khoản tăng thêm này là rất quan trọng trong một môi trường nơi mà nguồn ngân sách hỗ trợ giáo dục của Colorado nằm trong số thấp nhất trong toàn quốc.