search

Vai trò của Hội đồng và Giám đốc Học khu

Vai trò của hội đồng giáo dục là gì?

Hội đồng Giáo dục Denver là đơn vị xây dựng chính sách của học khu lớn nhất Colorado. Hội đồng là tập hợp của các ủy viên không được trả lương, được cộng đồng bầu ra. Thẩm quyền và trách nhiệm của Hội đồng được quy định trong luật tiểu bang. Hội đồng đặt ra sứ mệnh và tầm nhìn cho học khu, và tuyển dụng giám đốc học khu để thực hiện phương hướng chính sách của mình.

Có bảy ủy viên hội đồng được bầu ra, năm người trong số đó đại diện cho các khu vực trong học khu và hai người còn lại là đại diện chung cho cả học khu. Các ủy viên hội đồng là:

Đọc thêm về các vai trò của Hội đồng Giáo dục trên trang web Hiệp hội Hội đồng Giáo dục Colorado.

Vai trò của giám đốc học khu là gì?

Giám đốc học khu là người điều hành học khu. Các vai trò và trách nhiệm của giám đốc học khu bao gồm: quản lý các nhân viên, ngân sách và học sinh của DPS. Giám đốc học khu cũng đặt ra các quy tắc và quy định liên quan đến cách mà học khu sẽ thực hiện việc quản lý, và chịu trách nhiệm lập kế hoạch dài hạn. Các quy tắc và quy định này mang tầm nhìn và phương hướng của hội đồng áp dụng vào thực tiễn. Các lĩnh vực chính về quản lý và thực hiện bao gồm đặt các ưu tiên giảng dạy; lập và triển khai ngân sách học khu; lãnh đạo công tác nhân lực cho các nhân viên học khu; và thiết lập nề văn hóa và phong cách cho công việc của học khu.